Przekształcenie w spółkę komandytową

01.10.2018

Szanowni państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 01.10.2018r. wpisane zostało do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS) przekształcenie spółki OPTIMAL Marian Wiszniewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową pod firmą:

Optimal MW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Bolesława Krzywoustego 93, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 6711831951 (bez zmian)
Regon: 380386172 (bez zmian)

KRS: 0000750518

Nazwa skrócona: Optimal MW sp. z o.o. sp.k.

Wyjaśniam, że przekształcenie nastąpiło na mocy art. 551-570 oraz art. 575-576 Kodeksu spółek handlowych, a zatem spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (w tym wynikające z zawartych umów). Zgodnie z art. 552 K.s.h. spółka przekształcana stała spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia), zatem 01.10.2018r.

Nie dochodzi zatem do zmiany stosunków cywilnoprawnych z kontrahentami, a jedynie z mocy prawa stroną tych stosunków staje się spółka Optimal MW sp. z o.o. sp. k. w Kołobrzegu.

Wiążące nas umowy podlegają dalszej realizacji na dotychczasowych warunkach.

Nie ma ani prawnego obowiązku, ani faktycznej potrzeby dostosowywania umów, niemniej jednak gdybyście Państwo oczekiwali dostosowania umów do obecnej struktury podmiotowej - to proszę o przesłanie krótkiej informacji/wniosku, a przygotujemy stosowny aneks do umowy.

W związku z przekształceniem wszelką korespondencję i dokumenty związane z prowadzoną współpracą należy kierować do spółki Optimal MW sp. z o.o. sp. k. w Kołobrzegu (adres bez zmian).

Rachunki bankowe (pozostają bez zmiany):

  1. PLN - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
    07 17501396 0000 0000 1184 5363
  2. EUR - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
    50 1750 1396 0000 0000 1186 3795
  3. USD - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
    91 1750 1396 0000 0000 1186 3833

Wpłat należności należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w otrzymanych fakturach (dotyczy to również faktur wystawionych przed przekształceniem).

Z poważaniem

Marian Wiszniewski - Prezes Zarządu Optimal MW sp. z o.o.

- komplementariusza Optimal MW sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Kołobrzegu

  Zawiadomienie o przekształceniu w spółkę komandytową - wersja PDF
Biura handlowe

Polecamy

SPA nad morzem