Przekształcenie w spółkę kapitałową

01.06.2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 01.06.2018r. wpisane zostało do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS) przekształcenie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPTIMAL" Marian Wiszniewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:

OPTIMAL Marian Wiszniewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bolesława Krzywoustego 93, 78-100 Kołobrzeg

NIP 6711831951 Regon 380386172, KRS 0000733368

Nazwa skrócona: OPTIMAL Marian Wiszniewski sp. z o.o.

Wyjaśniam, że przekształcenie nastąpiło na mocy art. 5841 i następne Kodeksu spółek handlowych, a zatem spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (w tym wynikające z zawartych umów).

Nie dochodzi zatem do zmiany stosunków cywilnoprawnych z kontrahentami, a jedynie z mocy prawa stroną tych stosunków staje się spółka OPTIMAL Marian Wiszniewski sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Wiążące nas umowy podlegają dalszej realizacji na dotychczasowych warunkach.

Nie ma ani prawnego obowiązku, ani faktycznej potrzeby dostosowywania umów, niemniej jednak gdybyście Państwo oczekiwali dostosowania umów do obecnej struktury podmiotowej - to proszę o przesłanie krótkiej informacji/wniosku, a przygotujemy stosowny aneks do umowy.

W związku z przekształceniem wszelką korespondencję i dokumenty związane z prowadzoną współpracą należy kierować do spółki OPTIMAL Marian Wiszniewski sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Rachunki bankowe (pozostają bez zmiany):

1. PLN - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
07 17501396 0000 0000 1184 5363

2.  EUR - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
50 1750 1396 0000 0000 1186 3795

3.  USD - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 3
91 1750 1396 0000 0000 1186 3833

Wpłat należności należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w otrzymanych fakturach (dotyczy to również faktur wystawionych przed przekształceniem).

Z poważaniem
Marian Wiszniewski - Prezes Zarządu
OPTIMAL Marian Wiszniewski sp. z o.o.

  Zawiadomienie o przekształceniu w spółkę kapitałową - wersja PDF
Biura handlowe

Polecamy

SPA nad morzem